V-PROJEKT – instalacje wody bytowej

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej

Reprezentujemy interesy swojego klienta na budowie. Dbamy o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Pełnimy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych, zarówno przy realizacji inwestycji, w których obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru wymagany jest przez jednostki administracyjne jak i w przypadku pozostałych inwestycji, w których priorytetem jest jakość i terminowość wykonywanych prac.

Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej, zagwarantować realizację swoich interesów związanych z budową. Przede wszystkim może on żądać od kierownika budowy usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia wyników ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Pełni bowiem funkcję kontrolną w stosunku do kierownika budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej

Reprezentujemy interesy swojego klienta na budowie. Dbamy o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Pełnimy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnych, zarówno przy realizacji inwestycji, w których obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru wymagany jest przez jednostki administracyjne jak i w przypadku pozostałych inwestycji, w których priorytetem jest jakość i terminowość wykonywanych prac.

Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej, zagwarantować realizację swoich interesów związanych z budową. Przede wszystkim może on żądać od kierownika budowy usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia wyników ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Pełni bowiem funkcję kontrolną w stosunku do kierownika budowy.

Zakres wykonywanych zadań:

R

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową;

R

koordynowanie pracy zespołu zadaniowego;

R

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

R

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

R

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

R

weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie;

R

kontrola dokumentacji projektowej;

R

kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego;

R

udział w rozruchu urządzeń i instalacji oraz w pracach odbiorowych poszczególnych etapów

Zakres wykonywanych zadań:

R

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową;

R

koordynowanie pracy zespołu zadaniowego;

R

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

R

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

R

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

R

weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji składanej przez wykonawcę w aspekcie wymagań zawartych w kontrakcie;

R

kontrola dokumentacji projektowej;

R

kompletowanie dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót i rozliczenia zadania inwestycyjnego;

R

udział w rozruchu urządzeń i instalacji oraz w pracach odbiorowych poszczególnych etapów

Zapraszamy do naszego salonu w Radwanicach – zobaczysz tam działającą instalację wody bytowej i kanalizacji wewnętrznej

Umów spotkanie z handlowcem

Gwarancje

Powierzone nam prace wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami, dlatego dajemy gwarancję poprawności funkcjonowania systemu i wydłużamy jej czas z 24 do 36 miesięcy. Dobierając urządzenia i materiały do wykonania instalacji, zwracamy szczególną uwagę na ich jakość i gwarancje producenta. Wybieramy tych dostawców, którzy zapewniają warunki korzystne dla Ciebie.